Lies, damned lies and statistics

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lies, damned lies and statistics

Mosiah
Administrator
Ieder jaar, tijdens de algemene conferentie in april, maakt de Mormoonse kerk haar groeicijfers bekend. Het goede nieuws voor de Mormonen is: er is groei. Het slechte nieuws is: het is niet veel. Een paar trends worden duidelijk uit bijgevoegde grafieken van Jim Huston (pdf):

1. Het aantal zendingen en districten groeit al een paar jaar niet meer; het aantal wijken en ringen nog wel, maar steeds minder (grafiek 1-3).

2. Het aantal leden per ring en per wijk neemt de laatste 10 jaar gestaag toe (grafiek 4 en 9). De omvang van een wijk wordt bepaald op basis van het aantal actieve leden dat beschikbaar is om alle taken en roepingen uit te voeren (zoals het schoonhouden van de toiletten). Het aantal taken en roepingen is niet gegroeid, waaruit afgeleid kan worden dat het aantal inactieve leden per wijk moet zijn toegenomen.

3. De groeisnelheid van de kerk, die in de jaren ’70 en ’80 tussen de 4 en 6% lag, is sindsdien alleen maar afgenomen en lijkt zich de laatste 5 jaar te stabiliseren rond de 2% (grafieken 6 en 7).

4. Het aantal bekeerlingen ligt al een paar jaar rond de 275.000 (grafieken 10 en 11). Dat lijkt veel, maar ruim 200.000 daarvan zijn binnen een jaar – ieder jaar – alweer inactief.

5. Het aantal zendelingen ligt nu rond het niveau van medio jaren ’90 maar het aantal bekeerlingen per zendeling is in diezelfde periode met 1/6de afgenomen (grafiek 12 en 13). Hier zit sinds het begin van de jaren 2000 wel een stijgende lijn in.

6. Dat de kerk regelmatig sjoemelt bij het rapporteren van haar groeicijfers, wordt duidelijk uit grafiek 14. Voor ieder jaar X is hier het aantal nieuwe leden opgeteld bij het aantal leden van jaar X-1. Dit getal is vervolgens vergeleken met het totale aantal gerapporteerde leden aan het einde van jaar X. Het verschil tussen deze twee getallen zou moeten aangeven hoeveel leden de kerk in jaar X verloren heeft, met name door sterfte maar ook (doch in veel geringere mate) door excommunicatie en vrijwillige uitschrijvingen.

Wat opvalt is dat het patroon van deze uitval veel grilliger is dan de normale sterftecijfers. Ook zitten er een paar rare uitschieters in (bijvoorbeeld massale sterfte van Mormonen in 1980) en zelfs negatieve sterftecijfers in maar liefst 7 jaren. Er klopt dus heel weinig van de groeicijfers die de kerk presenteert, zoals uit deze eenvoudige controleberekening blijkt.

7. Grafiek 15 is heel opmerkelijk. Hoewel de Mormonen gemiddeld genomen meer kinderen krijgen dan niet-Mormonen, neemt het aantal kinderen dat “in het verbond geboren” wordt sinds medio jaren ’70 gestaag af, veel sneller zelfs dan het niet-Mormoonse geboortecijfer. Dit duidt ook weer op een hoge inactiviteitsgraad.

In het de jaren 2001-2003 en 2007-2008 zijn ook weer scherpe sprongen naar boven te zien. Aangezien er in die jaren geen geboortegolven zijn geweest, is de meest waarschijnlijke verklaring dat er wijzigingen zijn aangebracht in de manier waarop dit cijfer wordt bijgehouden.

8. De laatste grafiek (16) bevestigt wat ik eerder schreef over het meetellen van dode leden.

Alles bij elkaar, en over de lange termijn beschouwd, zien de groeicijfers van de Mormoonse kerk er niet al te florissant uit. Zeker niet de snelst groeiende kerk die ze zelf beweren te zijn. Door te sjoemelen met de statistieken kan een en ander nog wel verdoezeld worden voor de kritiekloze Mormoonse massa maar feit is dat (1) het aantal inactieve Mormonen groter is en harder stijgt dan het aantal actieve, en (2) dat verhouding Mormonen/niet-Mormonen in de wereld de laatste jaren steeds kleiner wordt. De steen van Daniel lijkt een beetje uitgerold te zijn.

Het enige dat de Mormonen nog hebben om de schijn op te houden, zijn hun tempels. Vandaar dat deze in de afgelopen 10 tot 15 jaar (toevallig net de periode van het grootste verval) in een ongekend tempo zijn bijgebouwd, ook al is meer dan de helft daarvan alleen op afspraak te bezoeken en is het merendeel ervan meer dagen gesloten dan open.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lies, damned lies and statistics

Mosiah
Administrator
Ik las het volgende in het plaatselijke krantje van 6 april 2011 (klemtoon toegevoegd):
De evangeliegemeente De Regenboog is een (nog steeds) groeiend kerkgenootschap met 1650 actieve leden (...) Er zijn drie diensten per zondag (...) [en er zijn ook] doordeweekse activiteiten alsmede 23 extra evenementen per jaar.
Da's nog eens andere koek. Volgens mij heeft de hele ring Apeldoorn, waartoe ik vroeger behoorde, niet eens 1650 actieve leden...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lies, damned lies and statistics

viviancatharina
Ik kerkte in Vlissingen 25 actieve leden (mijzelf meegeteld) van de 75 leden in totaal. De meeste leden (ook ik) laten zich veelal niet uitsluiten, omdat ze dreigen met een ongeldige doop en dat je dan de zijde van Satan kiest! Erg wreed om dit te zeggen tegen mensen die oprecht in God en Jezus geloven, maar niet in de leerstellingen van de kerk. Daar kom je pas echt achter als je door de Tempel gaat, alles is geheim. WAARDELOOS DUS!!!!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lies, damned lies and statistics

viviancatharina
In reply to this post by Mosiah
Ik kerkte in Vlissingen 25 actieve leden (mijzelf meegeteld) van de 75 leden in totaal. De meeste leden (ook ik) laten zich veelal niet uitsluiten, omdat ze dreigen met een ongeldige doop en dat je dan de zijde van Satan kiest! Erg wreed om dit te zeggen tegen mensen die oprecht in God en Jezus geloven, maar niet in de leerstellingen van de kerk. Daar kom je pas echt achter als je door de Tempel gaat, alles is geheim. WAARDELOOS DUS!!!!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lies, damned lies and statistics

Mosiah
Administrator
In reply to this post by Mosiah
Mosiah wrote
Het enige dat de Mormonen nog hebben om de schijn op te houden, zijn hun tempels. Vandaar dat deze in de afgelopen 10 tot 15 jaar (toevallig net de periode van het grootste verval) in een ongekend tempo zijn bijgebouwd, ook al is meer dan de helft daarvan alleen op afspraak te bezoeken en is het merendeel ervan meer dagen gesloten dan open.
Onlangs wees een lezer mij erop dat deze laatste zin niet klopt. Ik baseerde mij op onderzoek van een aantal jaren geleden (het zal 2009 geweest zijn) maar inmiddels is er een en ander veranderd. Bijna alle tempels zijn nu vijf dagen per week geopend. Blijkbaar is er in de tussentijd een beleidswijziging geweest. Daarom ben ik opnieuw op onderzoek uit gegaan.

Van de 131 tempels die in december 2011 operationeel waren, heb ik het aantal geplande sessies en het aantal endowmentzalen geteld. Vervolgens heb ik het aantal sessies gedeeld door het aantal endowmentzalen, en dat getal heb ik nogmaals gedeeld door 5 werkdagen (alle tempels zijn dicht op zondag, de meeste ook op maandag). Het resultaat is het aantal sessies per endowmentzaal per werkdag.

Om de bezettingsgraad van iedere tempel te berekenen, heb ik een “volledige werkdag” gedefinieerd als een dag met 6 geplande sessies per endowmentzaal; dat zijn 12 operationele uren per werkdag.

Het resultaat is een gemiddelde bezettingsgraad van 46%. Dit is uitgebeeld op onderstaande figuur, waarin tevens de groeipercentages van de kerk van 1995 tot 2010 zijn uitgezet:De Mormoonse tempels mogen dan inmiddels meer dagen geopend zijn, ze worden desondanks meer dan de helft van de tijd niet gebruikt. Het zijn winkels zonder klanten. De bezettingsgraad van de tempel in Zoetermeer is zelfs maar 18% - nog niet eens 1 dag in de week.

De bezettingsgraad van Frankfurt is 24%, die van Zollikhofen (Zwitserland) 25%. Beide percentages zullen nog verder zakken als de geplande tempels in Rome en Parijs in “gebruik” worden genomen.

Het is dus niet meer zo dat meer dan de helft van de tempels alleen op afspraak is geopend en vaker gesloten zijn dan geopend. Maar mijn stelling dat tempels vooral PR-instrumenten zijn om niet-bestaande groei uit te stralen, wordt door deze nieuwe cijfers niet tegengesproken.