Zadel de paarden!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zadel de paarden!

Mosiah
Administrator
In het Boek van Mormon worden vele zaken genoemd waarvan de gangbare mening is dat deze niet bestonden in de tijd en plaats van handeling van het Boek van Mormon, zoals paarden en wagens. Paarden en andere trekdieren stierven in Noord- en Zuid-Amerika ca. 13.000 jaar geleden uit en zonder trekdieren heb je ook niet veel aan wagens. Het wiel was wel bekend in sommige prehistorische Mexicaanse culturen, maar het werd niet gebruikt om transportmiddelen mee te bouwen en het verspreidde zich ook helemaal niet over het Amerikaanse continent (Diamond 1997, p. 162, 248).

De volgende passage uit het Boek van Mormon, die in ca. 90 voor Christus zou spelen, lijkt dan ook een anachronisme:

“En het geschiedde dat koning Lamoni navraag deed bij zijn dienstknechten, zeggende: Waar is deze man die zulke grote kracht bezit? En zij zeiden tot hem: Zie, hij voedert uw paarden. Nu had de koning, nog voor de tijd van het drenken van de kudden, zijn dienstknechten geboden zijn paarden en wagens gereed te maken en hem naar het land Nephi te begeleiden, want er werd een groot feest gegeven in het land Nephi door de vader van Lamoni, die koning was over het gehele land” (Boek van Mormon 2004, p. 319).

Het kan erg vermakelijk zijn om te zien in welke bochten Mormoonse auteurs die geloven dat het Boek van Mormon een waar gebeurd verhaal is zich wringen om dergelijke passages te verklaren. Een bijzonder grappig voorbeeld is het artikel "Horses in the Book of Mormon” van Michael Ash.

De auteur is zich er terdege van bewust dat er geen paarden of wagens op het Amerikaanse continent waren ten tijde dat het Boek van Mormon zich daar afgespeeld zou hebben. Hij geeft dat herhaaldelijk in zijn artikel aan en doet geen pogingen om dit te ontkennen. Ash is daarom genoodzaakt om zijn toevlucht te nemen tot het zaaien van verwarring waarop hij vervolgens de meest fantastische theorieën kan bouwen - in de hoop dat zijn lezers het spoor volkomen bijster raken.

Om te beginnen stelt Ash dat het woord “paard” in het Boek van Mormon eigenlijk niet “paard” betekent maar “hert” of “tapir”, en dat met het woord “wagen” eigenlijk “slee” of “draagstoel” bedoeld wordt. Onder het motto “niet geschoten is altijd mis” doet hij hiervoor een onsamenhangend beroep op achtereenvolgens Hebreeuws, Japans, Hervormd Egyptisch (de fantasie-taal waarin het Boek van Mormon oorspronkelijk geschreven zou zijn), Grieks, Spaans, Azteeks, Maya, Quiche, Arabisch, Welsh, Latijn en Zapoteeks.

Als er dus in het Boek van Mormon staat dat de koning zijn paarden en wagens gereed liet maken, moeten we eigenlijk lezen dat hij zijn herten en sleden liet klaarmaken. Een beetje zoals de kerstman dus.

Maar het kan nog gekker: het klaarmaken van de paarden kan volgens Michael Ash immers ook betekenen dat de paarden op culinaire wijze “klaargemaakt” werden, als proviand voor onderweg. Dat proviand werd vervolgens op de slede gelegd en gedragen of voortgesleept door mensen! Een briljante oplossing: je trekdieren slachten om het vlees vervolgens zelf te dragen – afgezien van het feit dat er geen trekdieren voorkwamen in de plaats en tijd van handeling van het Boek van Mormon, maar dat was u hopelijk alweer vergeten.